• Home
 • เงื่อนไขการให้บริการ – Terms and Conditions

เงื่อนไขการให้บริการ – Terms and Conditions

png

ข้อตกลงและเงื่อนไข - Terms Conditions

ข้อกำหนดร้านค้าออนไลน์

การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ หมายถึงท่านแสดงตนว่าอย่างน้อยได้บรรลุนิติภาวะแล้วในเมืองหรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ หรือท่านบรรลุนิติภาวะแล้วในเมืองหรือจังหวัดที่อาศัยอยู่ และได้ยินยอมอนุญาตให้ผู้เยาว์ในการปกครองของท่านใช้เว็บไซต์นี้
ห้ามมิให้ท่านใช้สินค้าของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และในการใช้บริการ ห้ามมิให้ท่านละเมิดกฎหมายข้อใดในขอบเขตอานาจศาลของตัวเอง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กฎหมายลิขสิทธิ์)
ห้ามมิให้ท่านใช้สินค้าและบริการของเราในการแพร่เชื้อโรคหรือไวรัสหรือกระทาการอันตรายใดๆ
การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขข้อใดจะมีผลให้ถูกระงับบริการในทันที

สินค้าหรือบริการ

สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจมีจาหน่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีจานวนจากัด และสามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น เราได้พยายามทุกทางเพื่อแสดงสีสันและภาพของสินค้าให้ตรงตามที่ปรากฏในร้านที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีสันใดๆที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านจะถูกต้องแม่นยา
เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะจากัดการขายสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลใด เขตภูมิภาคใดหรือเขตกฎหมายใด เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจากัดจานวนสินค้าหรือบริการที่มีให้ คาอธิบายสินค้าและราคาสินค้าทุกรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการขายสินค้าใดๆได้ทุกเมื่อ ข้อเสนอใดๆของสินค้าหรือบริการใดๆบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะในสถานที่ที่กฎหมายห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือสิ่งของใดๆที่ท่านซื้อหรือได้ไป จะตรงกับความคาดหวังของท่าน หรือความผิดพลาดใดๆในการบริการจะได้รับการแก้ไข

ความผิดพลาด ความไม่ถูกต้องแม่นยาและสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้

บางโอกาสอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์หรือในบริการที่พิมพ์ผิดพลาด ไม่ถูกต้องแม่นยา หรือไม่ได้กล่าวถึงไว้ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคาอธิบายสินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย (promotions) ข้อเสนอ ค่าส่งสินค้า ระยะเวลาขนส่ง และสถานะการมีสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องแม่นยาหรือสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ใดๆ และในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกการสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่ท่านทาการสั่งซื้อไปแล้ว)
เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายระบุไว้
วันที่ระบุการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือระบุการโหลดใหม่ (refresh date) ในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าข้อมูลทุกอย่างในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว

ข้อห้ามในการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ ห้ามมิให้ท่านใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในนั้น: (1) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (2) เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทาหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิดกฎหมายใดๆ; (3) เพื่อฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือบัญญัติทั้งในระดับนานาชาติ จังหวัด รัฐ หรือท้องถิ่น; (4) เพื่อละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; (5) เพื่อรังควาน ทาอันตราย สบประมาท ทาร้าย ทาให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ขมขู่ หรือเลือกปฏิบัติทางเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ถิ่นกาเนิด หรือความบกพร่องทางกาย; (6) เพื่อใช้ส่งข้อมูลปลอมหรือทาให้เข้าใจผิด; (7) เพื่ออัพโหลดหรือส่งต่อไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์รูปแบบอื่นใดที่จะหรืออาจถูกใช้แล้วส่งผลต่อการใช้งานหรือปฏิบัติงานของบริการหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่นๆ หรืออินเตอร์เน็ท; (8) เพื่อเก็บหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น; (9) เพื่อส่งสแปม หลอกลวง แก้ตัว หรือเบียดเบียนผู้อื่น; (10) เพื่อจุดประสงค์ใดๆที่หยาบโลนหรือผิดศีลธรรม; หรือ (11) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่นๆ หรืออินเตอร์เน็ท เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการใช้บริการของท่านหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง หากท่านละเมิดข้อห้ามใดๆในการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการฉบับปรับปรุงล่าสุดได้ทุกเมื่อที่หน้าเพจนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดก็ตามในเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยการลงข้อมูลที่ปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่หน้าเพจนี้เป็นระยะเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง การที่ท่านใช้งานหรือเข้าเว็บไซต์ต่อไปหลังมีการลงข้อมูลใดๆที่เปลี่ยนแปลง หมายถึงท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
– บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อคืนให้เต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

 • – บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการด้านการบริการได้ตามข้อตกลงของลูกค้าที่ได้ตกลงก่อนใช้บริการ ที่พัก หรือ Lab Process หรือลูกค้ามีความประสงค์ต้องการยกเลิกการดำเนินการคืนให้เต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย หรือหากมีการดำเนินการไปบ้างบางส่วนแล้วจะดำเนินการคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ลูกค้าเต็มจำนวน

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

3. หางลูกค้าต้องการคืนเงิน แต่แจ้งคำร้องของการคืนเงินช้ากว่า 1 วันหลังจากชำระเงินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

 • – ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว
  หรือหากทางลูกค้าต้องการยกเลิก จำเป็นต้องแจ้งต่อผู้ดูแลก่อน 1 วันหลังจากส่งคำสั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าทางรายระเอียดที่ลูกค้าให้มา

 • – ลูกค้าต้องการยกเลิกการบริการจำเป็นต้องแจ้งต่อผู้ดูแลก่อน 2 วันทำการ เพื่อที่ทาง บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกขึ้นตอนด้านเอกสาร ด้านที่พัก ด้านการดำเนินการ Lab Blood Testing และ การดำเนินการต่างๆให้ทางลูกค้าได้ตามกำหนดการยกเลิกของลูกค้าและ ดำเนินการด้านการคืนเงินดังนโยบายการคืนเงินทางทางบริษัทฯต่อไป

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อความส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุบุคคลนั้นได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวตนได้ถูกลบออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ)

เราอาจรวบรวม ใช้ เก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณที่เราได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลประจำตัว รวมถึงชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุตัวตนที่คล้ายกัน วันเดือนปีเกิด เพศ หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดบัญชีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
 • ข้อมูลธุรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชันของเบราเซอร์ การตั้งค่าโซนเวลา และตำแหน่งที่ตั้งพารามิเตอร์ UTM พารามิเตอร์ การระบุประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลโปรไฟล์ รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การจองที่คุณเคยจอง สิ่งที่คุณสนใจ เมืองหรือสถานที่พักที่คุณสนใจ หลักสูตรการศึกษา และจุดหมายปลายทางของคุณ การตั้งค่า (เช่น เพื่อนร่วมห้อง วันที่ งบประมาณ) ข้อมูลผู้ค้ำประกัน การตอบรับ และการตอบแบบสอบถาม
 • ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร รวมถึงการตั้งค่าของคุณในการรับสื่อการตลาดจากเราและบุคคลที่สามและการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ

โดยระบะเวลาการเก็บข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ไม่เกิน 90 วัน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราเท่านั้น โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่เราต้องทำสัญญาที่เรากำลังจะเข้าหรือทำกับคุณ
 • ในกรณีที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (หรือของบุคคลที่สาม) และความสนใจ และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่สามารถแทนที่ความสนใจเหล่านั้นได้
 • ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ

นโยบายการจัดส่ง

บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ   และวันอาทิตย์ )

บริษัทฯจัดส่งภายใน 3 วันทำการ  โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save